Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově

Městys Machov

O z n á m e n í

č. 1/2019

Oznamujeme záměr pronájmu následující nemovitosti níže uvedenému zájemci, za níže uvedených podmínek:

· ½ pozemku p.č. 542/1 (zahrada) o celkové výměře cca 520 m2 v k.ú. Machov - jedná se o zahradu u č.p. 118);

· Š.H., Machov;

Záměr pronájmu bude realizován v souladu s obecně platnými právními předpisy a s podmínkami pronájmu pozemků schválenými Zastupitelstvem městyse Machov dne 8.11.2010: - cena pronájmu – 4 Kč/m2/rok;

- pronájem od 1.1.2019.

Případné připomínky a návrhy k výše uvedenému záměru je možné podat písemně

do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení v kanceláři Úřadu městyse Machov.

V Machově dne 4.1.2019

Ing. Jiří Krtička v.r.

starosta

Vyvěšeno : 4.1.2019

Sejmuto :