Free Joomla Templates by Web Hosting

Přehled kulturních akcí v Polici n. M. v prosinci

Aktuality - Kultura
Plakátek s kulturními akcemi v Polici nad Metují v prosinci 2015 si zobrazíte kliknutím zde.
 

Den otevřených dveří - Gymnázium Broumov

Aktuality - Ostatní
V příloze zveřejňujeme letáček - pozvánku na Den otevřených dveří v Gymnáziu Broumov dne 28. 11. 2015. Letáček si zobrazíte kliknutím zde.
 

Výzva - uzavření Smluv o odvádění odpadních vod

Aktuality - Úřad městyse

        Všichni majitelé nemovitostí, kteří odvádějí odpadní vody do kanalizace zakončené ČOV Machov, jsou povinni uzavřít s Městysem Machov Smlouvu o odvádění odpadních vod do konce roku 2015. Vyzýváme proto tyto majitele nemovitostí, aby se v období od 1. 11. do 31. 12. 2015 dostavili na Úřad městyse Machov, kde s nimi pracovník firmy Voda CZ Service (firma, která bude pro městys Machov zajišťovat administraci smluv a výběr stočného) uzavře Smlouvu o odvádění odpadních vod. Vzor Smlouvy o odvádění odpadních vod, Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou uvedeny na těchto webových stránkách v sekci "Kanalizace - stočné" v hlavní nabídce.

 

Informace občanům o přepojování splaškových vod do veřejné kanalizace a k úhradě stočného

Aktuality - Úřad městyse

        Vážení spoluobčané, majitelé nemovitostí v Machově, Nízké Srbské a Machovské Lhotě,

Městys Machov Vám podává po dokončení výstavby kanalizace v obci následující informace týkající se odvádění odpadních vod a zpoplatnění této služby – úhrady stočného.

 

        Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu má každý, kdo produkuje odpadní vody, povinnost tyto likvidovat v souladu s platnými právními předpisy a za tuto službu hradit stočné provozovateli kanalizace.

 

Dle platných právních předpisů musí být jednotlivé stavby napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky a kapacitně možné.

  Původní i nově vybudovaná kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod v Machově umožňuje napojení naprosté většiny rodinných domů v Machovské Lhotě, Machově i Nízké Srbské.

 

A.     Druhy odpadní vody

 

  • Kanalizace a ČOV je určena k odvádění a likvidaci splaškových vod z domácností nebo jim podobných objektů a dále z provozoven právnických osob v obci neprodukujících nebezpečné odpadní vody.
  • Kanalizace a ČOV není určena pro likvidaci vod z průmyslového znečištění. Stejně tak provozy kuchyní, restaurací apod. musí splňovat podmínky, které zajistí, že do kanalizace bude odváděno pouze takové znečištění, které je dle kanalizačního řádu přípustné (např. pravidelně vyvážený lapač tuků apod.)
  • Kanalizace a ČOV není určena pro vypouštění odpadních vod ze zemědělské činnosti (např. kejda, močůvka apod.). Stejně tak není možné vypouštět odpadní produkty vzniklé např. při pálení ovocných kvasů apod. V těchto případech by došlo k likvidaci biologické části ČOV. S ohledem na výši způsobené škody by takové vypouštění bylo klasifikováno jako trestní čin. Dle zbytkových stop v kanalizačním potrubí je původce takového znečištění dohledatelný.
  • Část kanalizace je vybudována jako tzv. jednotná, která umožňuje ze stávajících nemovitostí zaústění splaškových i dešťových vod a část kanalizace je vybudována jako oddílná, kdy do nové kanalizace je možno napojit pouze splaškové vody, nikoliv vody dešťové (povolení k odvádění dešťových vod v nezbytných případech individuálně rozhodne provozovatel kanalizace).

        S ohledem na technologické možnosti ČOV (jakékoliv ředění dešťovými vodami je nežádoucí), cenu vody a vhodnost dešťové vody např. pro zalévání, žádáme ve všech případech, kde je to možné,  o maximální akumulaci a využití dešťových vod na pozemcích jednotlivých vlastníků.

        Napojování dešťových vod do splaškové kanalizace u nově budovaných nemovitostí nebo při rekonstrukcích nebude dále možné.

 

 

B.      Přepojování splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace

 

Splašková kanalizace v městysu Machov je ukončena čistírnou odpadních vod a proto není možné vypouštět odpadní vody jakkoliv předčištěné, např. septikem nebo žumpou. Do kanalizace je nezbytné odvádět splaškové vody bez předčištění.

        V praxi to znamená, že dosavadní septiky nebo žumpy apod. musí být vyřazeny z provozu, tj. přemostěny nebo kanalizace nově napojena přímo bez průtoku septikem. Tento požadavek se týká všech bez ohledu na to, zda se před jeho domem stavěla nová kanalizace letos, nebo zda je již historicky napojen do kanalizace původní.

 

        Napojení přímo na kanalizační potrubí nebo do kanalizačních šachet bez písemného souhlasu majitele kanalizace a za dodržení všech dalších podmínek není možné a je nepřípustné.

 

Upozorňujeme, že vybudování jakékoliv další nové přípojky mimo stávající projekt budování kanalizace podléhá stavebnímu řízení. Pro vydání územního souhlasu je nutné stavebnímu úřadu předložit projektovou dokumentaci včetně všech potřebných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů. Podrobnosti sdělí každému staviteli Odbor výstavby MěÚ Police nad Metují.

 

C.     Termín  zahájení přepojování splaškových vod bez předčištění do Veřejné kanalizace a kontrola provedení napojení.

 

        V současné době je možno se (se souhlasem provozovatele a majitele kanalizace) připojovat do všech kanalizačních stok zakončených ČOV Machov. Žádáme, aby všichni majitelé nemovitostí, jejichž napojení je technicky možné, zajistili napojení svých nemovitostí na kanalizaci ukončenou ČOV do konce června 2016. Po tomto termínu budou zahájeny kontroly provozovatele kanalizace   a vodoprávního orgánu (odbor životního prostředí MěÚ Náchod) zaměřené na dodržování podmínek likvidace odpadních vod v souladu se zákonem (pokuty za porušení zákona zde jsou poměrně vysoké).

 

        S ohledem na evidenci přepojování a dodržení zejména technických podmínek je nezbytné vždy kontaktovat pracovníka Úřadu městyse Machov Ing. Kryla (tel. 605915337, 491547121), který provede kontrolu připojení. O provedení kontroly bude učiněn zápis a ten bude nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

 

D.     Smlouvy o odvádění odpadních vod

 

        Smlouvu o odvádění odpadních vod smí uzavřít pouze vlastník připojované nemovitosti.

Znění Smlouvy o odvádění odpadních vod a dalších souvisejících dokumentů budou vyvěšeny také na internetových stránkách úřadu městyse.

       

        Všichni majitelé nemovitostí, kteří odvádějí odpadní vody do kanalizace zakončené ČOV Machov již v letošním roce, jsou povinni uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod do konce roku 2015. Žádáme proto tyto majitele nemovitostí, aby se v období od 1. 11. do 31. 12. 2015 dostavili na Úřad městyse Machov, kde s nimi pracovník firmy Voda CZ Service (firma, která bude pro městys Machov zajišťovat administraci smluv a výběr stočného) uzavře Smlouvu o odvádění odpadních vod.

 

        Cena stočného pro rok 2016 bude stanovena dle platné legislativy a po odsouhlasení na SFŽP ČR a schválení v Zastupitelstvu městyse Machov vyhlášena na úřední desce úřadu. Zveřejněna bude také na webových stránkách městyse a v Machovském zpravodaji. Stočné bude v městysu Machov zavedeno od 1. 1. 2016.

 

                                                                                                                  Ing. Jiří Krtička

                                                                                                           starosta městyse Machov

 

Polické divadelní hry 2015

Aktuality - Kultura
Plakátek s programem Polických divadelních her 2015 si zobrazíte kliknutím zde.
 

Opravy okružní křižovatky Čedok v Náchodě - od 7.7.2015

Aktuality - Ostatní
Dle sdělení MěÚ Náchod začnou dne 7. července opravy okružní křižovatky u Čedoku v Náchodě. Oznámení s popisem objížděk a časový harmonogram si zobrazíte kliknutím zde.
 

Nabídka sociálních služeb HEWER

Aktuality - Ostatní

Zastupuji organizaci HEWER, z.s., která poskytuje terénní asistenční služby.

Jsme nestátní neziskovou organizací a od roku 1997 poskytujeme službu osobní asistence všem potřebným bez rozdílu věku nebo druhu znevýhodnění.  Postaráme se o chronicky nemocné, klienty po úraze, psychicky či mentálně postižené, seniory i děti.

Osobní asistence, kterou poskytujeme, zahrnuje:

· osobní hygienu,

· péči o domácnost,

· doprovod k lékaři,

· nákupy,

· doprovod za kulturou či na obyčejnou procházku dle přání klienta

· a případně další

Staráme se o to, aby znevýhodnění lidé mohli zůstávat ve svém domácím prostředí a díky i naší pomoci mohli prožívat plnohodnotný a pokud možno i radostný život.

Službu poskytujeme dle přání a potřeby našich klientů - nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků.

Více informací na  www.osobniasistent.cz, na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  , či na telefonním čísle 736 505 400.

ing. Martina Šafářová

Aktualizováno ( Středa, 22. Duben 2015 )

 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Listopad 2015
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 3 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 328649

sport_v_polici
kladske_pomezi
Czechpoint
MAS

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov