Free Joomla Templates by Web Hosting

8. Machovský ples ve fotogalerii

Aktuality - Kultura
Do sekce fotogalerie na těchto stránkách byly umístěny fotografie z 8. Machovského plesu, který se konal 15. 1. 2016.
 

Masopustní průvod po Machovské Lhotě 9.2.2016

Aktuality - Kultura
Tradiční masopustní průvod po Machovské Lhotě, pořádaný spolkem Lhotské Zpívánky, se uskuteční v úterý 9. února - sraz účastníků v 15,30 hod. na mostě k Řeřišnému. Plakátek si zobrazíte kliknutím zde.
 

Burza sběratelů 20.02. ve Lhotě "U Lidmanů"

Aktuality - Kultura
V sobotu 20. února se koná v hostinci "U Lidmanů" v Machovské Lhotě další burza sběratelů - začátek od 8,00 hod. Plakátek si zobrazíte kliknutím zde.
 

Deklarce proti těžbě uranu a metanu v těsné blizkosti státní hranice

Aktuality - Úřad městyse
Ve čtvrtek 14. 1. se v Božanově sešli starostové obcí Broumovska a Policka, poslanci p. Birke a p. Adamec, zástupce MŽP ČR, zástupci občanských iniciativ, zástupci CHKO a zástupci sdělovacích prostředků na jednání ve věci  zamýšlené těžby uranu a metanu v těsné blízkosti státní hranice v našem regionu. Výsledkem jednání je jednak Deklarace, která bude předána příslušným orgánům a dále byla ustavena delegace, která bude jednat se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, s jednotlivými představiteli samosprávy v Polsku (burmistři, vojvodství ....) a se zástupci těžařských společností. Text Deklarace si zobrazíte kliknutím zde.
 

Výběrové řízení na pronájem restaurace Obecní dům v Machově

Aktuality - Úřad městyse
Zastupitelstvo městyse Machov vyhlašuje výběrové řízení na provozování restaurace "Obecní dům" v Machově na náměstí. Zahájení provozu se předpokládá od 1. 5. 2016, podání nabídek je stanoveno do 31. 3. 2016. Bližší informace si zobrazíte kliknutím zde.
 

Nabídka Terénní pečovatelské služby v Machově

Aktuality - Úřad městyse
Zastupitelstvo městyse Machov se dohodlo na spolupráci s Městským úřadem Police nad Metují v oblasti terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba nabízí možnost poskytovat jednotlivé druhy služeb i v Machově. Pacient by si hradil jednotlivé úkony dle platného ceníku a městys Machov by ze svého rozpočtu doplácel pečovatelské službě rozdíl mezi ceníkovou cenou úkonů a hodinovou sazbou pečovatelky (v sazbě je již zahrnuta doprava pečovatelky do Machova). Terénní pečovatelská služba v Machově by byla provozována na základě smlouvy mezi městysem Machov a městem Police nad Metují. Pro její uzavření potřebujeme zjistit zájem občanů Machova o tuto službu a její přibližný rozsah.

Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6,30 hod. do 19 hodin.


Posláním terénní pečovatelské služby je zejména:

- poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou soběstačností v jejich domácnostech

- službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální začlenění

- službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.


Cílová skupina pacientů - senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující

Věková struktura - osoby se zdravotním postižením od 40 let výše, senioři od 65 let výše.


Orientační ceník jednotlivých úkonů (tyto ceny by hradil pacient) si zobrazíte kliknutím zde.


Svůj případný zájem o nabízenou terénní pečovatelskou službu prosím nahlaste na Úřad městyse Machov (tel. 491 547 121 nebo osobně), aby mohla být uzavřena smlouva s městem Police nad Metují.

Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí sociálního odboru MěÚ Police nad Metují paní Ilona Kejdanová – tel. 491 509 995, mobil 775 442 409, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Aktualizováno ( Středa, 13. Leden 2016 )

 

Uzavření ordinace praktického lékaře - dovolená

Aktuality - Ostatní

        MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v měsíci únoru a březnu 2016 nebude ordinovat v období od 29. 2. do 4. 3. z důvodu čerpání dovolené. V uvedeném období lékaře zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci ve firmě Wikov v Hronově.

Aktualizováno ( Středa, 13. Leden 2016 )

 

Cenové oznámení - cena stočného pro rok 2016

Aktuality - Úřad městyse
Zastupitelstvo Městyse Machov schválilo na svém zasedání dne 21. 12. 2015 cenu stočného v Machově pro rok 2016 ve výši 24,23 Kč/m3 splaškové vody. Cenové oznámení si zobrazíte kliknutím zde.
 

Informace občanům o přepojování splaškových vod do veřejné kanalizace a k úhradě stočného

Aktuality - Úřad městyse

        Vážení spoluobčané, majitelé nemovitostí v Machově, Nízké Srbské a Machovské Lhotě,

Městys Machov Vám podává po dokončení výstavby kanalizace v obci následující informace týkající se odvádění odpadních vod a zpoplatnění této služby – úhrady stočného.

 

        Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu má každý, kdo produkuje odpadní vody, povinnost tyto likvidovat v souladu s platnými právními předpisy a za tuto službu hradit stočné provozovateli kanalizace.

 

Dle platných právních předpisů musí být jednotlivé stavby napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky a kapacitně možné.

  Původní i nově vybudovaná kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod v Machově umožňuje napojení naprosté většiny rodinných domů v Machovské Lhotě, Machově i Nízké Srbské.

 

A.     Druhy odpadní vody

 

  • Kanalizace a ČOV je určena k odvádění a likvidaci splaškových vod z domácností nebo jim podobných objektů a dále z provozoven právnických osob v obci neprodukujících nebezpečné odpadní vody.
  • Kanalizace a ČOV není určena pro likvidaci vod z průmyslového znečištění. Stejně tak provozy kuchyní, restaurací apod. musí splňovat podmínky, které zajistí, že do kanalizace bude odváděno pouze takové znečištění, které je dle kanalizačního řádu přípustné (např. pravidelně vyvážený lapač tuků apod.)
  • Kanalizace a ČOV není určena pro vypouštění odpadních vod ze zemědělské činnosti (např. kejda, močůvka apod.). Stejně tak není možné vypouštět odpadní produkty vzniklé např. při pálení ovocných kvasů apod. V těchto případech by došlo k likvidaci biologické části ČOV. S ohledem na výši způsobené škody by takové vypouštění bylo klasifikováno jako trestní čin. Dle zbytkových stop v kanalizačním potrubí je původce takového znečištění dohledatelný.
  • Část kanalizace je vybudována jako tzv. jednotná, která umožňuje ze stávajících nemovitostí zaústění splaškových i dešťových vod a část kanalizace je vybudována jako oddílná, kdy do nové kanalizace je možno napojit pouze splaškové vody, nikoliv vody dešťové (povolení k odvádění dešťových vod v nezbytných případech individuálně rozhodne provozovatel kanalizace).

        S ohledem na technologické možnosti ČOV (jakékoliv ředění dešťovými vodami je nežádoucí), cenu vody a vhodnost dešťové vody např. pro zalévání, žádáme ve všech případech, kde je to možné,  o maximální akumulaci a využití dešťových vod na pozemcích jednotlivých vlastníků.

        Napojování dešťových vod do splaškové kanalizace u nově budovaných nemovitostí nebo při rekonstrukcích nebude dále možné.

 

 

B.      Přepojování splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace

 

Splašková kanalizace v městysu Machov je ukončena čistírnou odpadních vod a proto není možné vypouštět odpadní vody jakkoliv předčištěné, např. septikem nebo žumpou. Do kanalizace je nezbytné odvádět splaškové vody bez předčištění.

        V praxi to znamená, že dosavadní septiky nebo žumpy apod. musí být vyřazeny z provozu, tj. přemostěny nebo kanalizace nově napojena přímo bez průtoku septikem. Tento požadavek se týká všech bez ohledu na to, zda se před jeho domem stavěla nová kanalizace letos, nebo zda je již historicky napojen do kanalizace původní.

 

        Napojení přímo na kanalizační potrubí nebo do kanalizačních šachet bez písemného souhlasu majitele kanalizace a za dodržení všech dalších podmínek není možné a je nepřípustné.

 

Upozorňujeme, že vybudování jakékoliv další nové přípojky mimo stávající projekt budování kanalizace podléhá stavebnímu řízení. Pro vydání územního souhlasu je nutné stavebnímu úřadu předložit projektovou dokumentaci včetně všech potřebných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů. Podrobnosti sdělí každému staviteli Odbor výstavby MěÚ Police nad Metují.

 

C.     Termín  zahájení přepojování splaškových vod bez předčištění do Veřejné kanalizace a kontrola provedení napojení.

 

        V současné době je možno se (se souhlasem provozovatele a majitele kanalizace) připojovat do všech kanalizačních stok zakončených ČOV Machov. Žádáme, aby všichni majitelé nemovitostí, jejichž napojení je technicky možné, zajistili napojení svých nemovitostí na kanalizaci ukončenou ČOV do konce června 2016. Po tomto termínu budou zahájeny kontroly provozovatele kanalizace   a vodoprávního orgánu (odbor životního prostředí MěÚ Náchod) zaměřené na dodržování podmínek likvidace odpadních vod v souladu se zákonem (pokuty za porušení zákona zde jsou poměrně vysoké).

 

        S ohledem na evidenci přepojování a dodržení zejména technických podmínek je nezbytné vždy kontaktovat pracovníka Úřadu městyse Machov Ing. Kryla (tel. 605915337, 491547121), který provede kontrolu připojení. O provedení kontroly bude učiněn zápis a ten bude nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

 

D.     Smlouvy o odvádění odpadních vod

 

        Smlouvu o odvádění odpadních vod smí uzavřít pouze vlastník připojované nemovitosti.

Znění Smlouvy o odvádění odpadních vod a dalších souvisejících dokumentů budou vyvěšeny také na internetových stránkách úřadu městyse.

       

        Všichni majitelé nemovitostí, kteří odvádějí odpadní vody do kanalizace zakončené ČOV Machov již v letošním roce, jsou povinni uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod do konce roku 2015. Žádáme proto tyto majitele nemovitostí, aby se v období od 1. 11. do 31. 12. 2015 dostavili na Úřad městyse Machov, kde s nimi pracovník firmy Voda CZ Service (firma, která bude pro městys Machov zajišťovat administraci smluv a výběr stočného) uzavře Smlouvu o odvádění odpadních vod.

 

        Cena stočného pro rok 2016 bude stanovena dle platné legislativy a po odsouhlasení na SFŽP ČR a schválení v Zastupitelstvu městyse Machov vyhlášena na úřední desce úřadu. Zveřejněna bude také na webových stránkách městyse a v Machovském zpravodaji. Stočné bude v městysu Machov zavedeno od 1. 1. 2016.

 

                                                                                                                  Ing. Jiří Krtička

                                                                                                           starosta městyse Machov

 

Nabídka sociálních služeb HEWER

Aktuality - Ostatní

Zastupuji organizaci HEWER, z.s., která poskytuje terénní asistenční služby.

Jsme nestátní neziskovou organizací a od roku 1997 poskytujeme službu osobní asistence všem potřebným bez rozdílu věku nebo druhu znevýhodnění.  Postaráme se o chronicky nemocné, klienty po úraze, psychicky či mentálně postižené, seniory i děti.

Osobní asistence, kterou poskytujeme, zahrnuje:

· osobní hygienu,

· péči o domácnost,

· doprovod k lékaři,

· nákupy,

· doprovod za kulturou či na obyčejnou procházku dle přání klienta

· a případně další

Staráme se o to, aby znevýhodnění lidé mohli zůstávat ve svém domácím prostředí a díky i naší pomoci mohli prožívat plnohodnotný a pokud možno i radostný život.

Službu poskytujeme dle přání a potřeby našich klientů - nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků.

Více informací na  www.osobniasistent.cz, na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  , či na telefonním čísle 736 505 400.

ing. Martina Šafářová

Aktualizováno ( Středa, 22. Duben 2015 )

 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Únor 2016
Ne Po Út St Čt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 19 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 342097

sport_v_polici
kladske_pomezi
Czechpoint
MAS

kotlikova_dotace

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov