Free Joomla Templates by Web Hosting

Oznámení - obnova katastrálního operátu v k.ú. Nízká Srbská

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
OZNÁMENÍ


o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Úřad městyse Machov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad") č.j. OO-7/2009-605 oznamuje, že
v budově Úřadu městyse Machov, zasedací místnost, v období od 2.5.2014 do 16.5.2014, vždy
v pondělí a středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na
digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Nízká
Srbská obce Machov.

Ve dnech 5.5.2014 a 12.5.2014 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu
, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba
pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce"). V případě, že zaměstnanec obce nebude
při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované
údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 5. 6. 2014 Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

.
všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
.
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo
a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45
odst. 2 katastrálního zákona.


Oznámení vyvěšeno dne:  1.4.2014
Oznámení sňato dne:

Aktualizováno ( Čtvrtek, 03. Duben 2014 )

 

Oznámení - obnova katastrálního operátu v k.ú. Machov

Úřední deska - Písemnosti úřadu v Machově
OZNÁMENÍ


o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Úřad městyse Machov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad") č.j. OO-6/2009-605 oznamuje, že
v budově Úřadu městyse Machov, zasedací místnost, v období od 2.5.2014 do 16.5.2014, vždy
v pondělí a středu od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na
digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Machov
obce Machov.

Ve dnech 5.5.2014 a 12.5.2014 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu,
v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba
pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce"). V případě, že zaměstnanec obce nebude
při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované
údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 3. 6. 2014 Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

.
všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
.
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo
a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45
odst. 2 katastrálního zákona.


Oznámení vyvěšeno dne:  1.4.2014
Oznámení sňato dne:

Aktualizováno ( Čtvrtek, 03. Duben 2014 )

 

Divadelní představení "Dívčí válka" - 27. 4. 2014

Aktuality - Kultura
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,

městys Machov pro Vás připravil, jako již tradičně v jarních měsících, divadelní představení – tentokrát komedii s názvem „ Dívčí válka“ v nastudování divadelního souboru Jirásek z Chocně. Scénář napsal František Ringo Čech a režie se ujali společně Zuzka Pavlíčková a Honza Meissner.

Legendární komedie Františka Ringo Čecha Dívčí válka se za dobu své existence dočkala obrovského množství repríz a postupně ji nastudovaly různé profesionální či ochotnické soubory. Nyní k nám přichází ve zpracování ochotníků z Chocně, které však ctí genialitu originálu, ale ve vlastním originálním podání, kostýmech, s vlastní scénou a hlavně s novou radostí a chutí!

Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás. Ovšem ne všechno, co Alois Jirásek napsal a co nás ve škole učili, musí být pravda! Úsměvný pohled do historie starých Čechů z pera Františka Ringo Čecha vyvrací zažité pověry a mýty a přináší nový pohled na notoricky známé události.

Představení se uskuteční v neděli 27. dubna 2014 v 17,00 hod. na sále Obecního domu v Machově.

Akce je pořádána ve spolupráci s MAS Stolové hory.MAS_EU_loga2

Aktualizováno ( Pátek, 04. Duben 2014 )

 

Nabídka terénních sociálních služeb

Aktuality - Ostatní
V příloze zveřejňujeme nabídku terénních sociálních služeb pro seniory, rodiny s malými dětmi a další zájemce. Podrobnou nabídku s kontakty na terénní pracovnice najdete zde, ceník jednotlivých druhů služeb v této příloze.
 

Nové www stránky spuštěny

Aktuality - Ostatní
Nová podoba webových stránek městyse Machov,  byla spuštěna ve čtvrtek 27. srpna 2009 v odpoledních hodinách.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 06. Červen 2013 )

 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Duben 2014
Ne Po Út St Čt So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 226 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 235716

kladske_pomezi
Czechpoint
kladske_pomezi

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov