Free Joomla Templates by Web Hosting

Běh na Hejšovinu 28. 9. 2014

Aktuality - Sport
 

Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych pořádají

18. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HEJŠOVINU

SZCZELINIEC WIELKI

součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 28. září 2014 v 11.00 hod.

Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody

Startovné – 60 Kč Prezentace do 10,45 hod.

Ceny – první tři v každé kategorii + tombola

INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63

tel. 491 547 270, mobil 737 537 832

  • Ing. Jiří Krtička, mobil 604 569 525

Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům

Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.

Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním přechodu v Machovské Lhotě.

Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí

i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlá-

šení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude následovat

posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem

městyse (případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).

K poslechu zahraje po obědě country kapela D o m a m a z e c .

 

Výběrové řízení - účetní obce Bezděkov

Aktuality - Ostatní

Mgr. Miroslav Maroul, starosta Obce Bezděkov nad Metují, vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“ nebo „zákon o úřednících“), výběrové řízení na místo

ÚČETNÍ – administrativní pracovnice

Obecního úřadu Bezděkov nad Metují

Místem výkonu práce je Obecní úřad Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, PSČ 54964

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 1.11.2014, s 3 měsíční zkušební dobou.

Platové zařazení 9.-10. tř. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a NV č. 222/2010 Sb., - katalogu prací.

Pracovní náplň:

1. Vedení účetnictví, zpracovávání účetních výkazů a předkládání údajů měsíčních účetních uzávěrek na KÚ, provádění veškerých operací souvisejících s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů

2. Vystavování faktur, složenek

3. Příprava podkladů k návrhu rozpočtu

4. Vedení pokladny

5. Přiřazování rozpočtové skladby k jednotlivým finančním operacím

6. Zajišťování platebního styku s bankou

7. Zpracovávání podkladů pro vymáhání pohledávek

8. Vykonávání správy místních poplatků, vedení evidence a vybírání poplatků

9. Vypracování a podávání daňového přiznání obce

10. Vedení evidence majetku, zpracovávání přehledů, výkazů a statistiky, týkající se majetku obce

11. Příprava podkladů pro inventarizaci majetku

12. Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva, výborů OZ (zejména finančního a kontrolního)

13. Průběžné informování starosty o finančním stavu obce a pohybech na účtu obce

14. Zabezpečování aktualizace směrnic o oběhu účetních dokladů a podpisového řádu OÚ

15. Zabezpečování aktualizace vnitřních předpisů

16. Zajišťování agendy veřejných sbírek

17. Spolupráce na zajištění voleb všech stupňů po technické a materiální stránce

18. Spolupráce při zajišťování slavností, kulturních, výchovných akcí pořádaných OÚ

19. Mzdová agenda

20. Práce s registry OVM, CzechPoint a dalších agend

21. Provádění vidimace a legalizace

22. Správa oficiálního webu obce

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka uvedené v § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka)

Požadavky:

- minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru

- dobrá znalost podvojného účetnictví

- znalost účtování obcí a příspěvkových organizací a znalost zákona č. 250/2000 Sb., výhodou

- dobrá znalost práce na PC

- pečlivost, samostatnost, flexibilita, spolehlivost, psychická odolnost, ochota učit se nové věci

Přihláška uchazeče musí obsahovat (přihláška musí být písemná):

Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen připojit k přihlášce:

1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, které se týkají požadovaných činností

2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

4. souhlas se zpracováním osobních údajů, případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady doručte osobně nebo zašlete na adresu

Obecní úřad Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, PSČ 549 64 aby byly doručeny nejpozději v pondělí 13.10.2014 do 12:00 hod.

Obálka bude označena „Výběrové řízení – ÚČETNÍ “.

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Aktuality - Úřad městyse

 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

 

Starosta městyse Machov oznamuje

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že:

1. volby do zastupitelstva městyse Machov se uskuteční:

  • v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a

  • v sobotu dne 11. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý, Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).

3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Machově dne 10. září 2014                    Ing. Jiří Krtička - starosta

 

Výběrové řízení - referent dotací MěÚ Police n.M.

Aktuality - Ostatní
Město Police nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce "Referent agendy dotací a koordinace Dobrovolného svazku obcí Policko". Uzávěrka přihlášek je 19. září. Bližší požadavky a podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na oznámení zde
 

Očkování proti chřipce

Aktuality - Ostatní
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům o očkování proti chřipce, že vakcína je k dispozici od 15. září a od tohoto data je možné se nechat očkovat.
 

Uzavření ordinace praktického lékaře - školení

Aktuality - Ostatní

Ordinace praktického lékaře v Machově oznamuje, že MUDr. Maršík nebude ordinovat ve čtvrtek 18. září v Machově ani 19. září v Hronově z důvodu účasti na semináři. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov.

 

Stavba kanalizace - kontakty

Aktuality - Úřad městyse

 

Vážení občané,

po několika letech přípravných prací na projektu dobudování kanalizace v Machově nám začíná období skutečné fyzické stavby páteřní kanalizace a kanalizačních přípojek k nově připojovaným nemovitostem. V uplynulém období byly zajištěny veškeré dokumenty potřebné ke stavbě a bylo vyřešeno financování celé akce.

Nyní nastává doba, kdy bude třeba být v užším kontaktu, abychom všechno zvládli s co nejmenšími problémy a komplikacemi. Je jasné, že bez určité míry tolerance nebude možné stavební dílo takového rozsahu uskutečnit. Chtěl bych tedy i tímto způsobem poprosit o maximální trpělivost při zvládání určitých omezení, které se dotknou řady z vás. Jakoukoliv pochybnost je možno konzultovat jak se zástupci investora (tj. městyse Machov), tak i se zástupci stavebních firem, které se na výstavbě budou průběžně podílet. Všechno se dá rozumně vyřešit pouze tehdy, když všichni účastníci akce spolu budou komunikovat, pomáhat si a neházet si klacky pod nohy. Doufám, že se vše podaří zvládnout a na podzim příštího roku si budeme moci říct, že se úspěšně podařilo dobudovat kanalizaci v naší obci, že je vše šťastně za námi a udělali jsme tím další kus práce pro kvalitní život a zlepšení životního prostředí pro nás i naše potomky.

Níže tedy uvádím některé telefonické a mailové kontakty na osoby spojené s dostavbou kanalizace, na něž se můžete v případě nejasností či dotazů ohledně stavby obracet.                                                              Ing. Jiří Krtička – starosta

Zástupci firmy Stavba Dudek, která je subdodavatelem pro zhotovitele díla POHL CZ a.s.:

p. Dudek – tel. 602 463 179, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

p. Vojtíšek – tel. 777 738 880

Stavbyvedoucí za dodavatele stavby firmu POHL CZ a.s.:

p. Mikula – tel. 727 957 300, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Technický dozor investora (městyse Machov) – zástupce manažera projektu VRV Praha:

p. ing. Domáň – tel. 603 815 293, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupci investora projektu:

p. ing. Kryl – tel. 605 915 337, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

p. Šulc – tel. 739 371 455, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno ( Čtvrtek, 14. Srpen 2014 )

 

Nabídka terénních sociálních služeb

Aktuality - Ostatní
V příloze zveřejňujeme nabídku terénních sociálních služeb pro seniory, rodiny s malými dětmi a další zájemce. Podrobnou nabídku s kontakty na terénní pracovnice najdete zde, ceník jednotlivých druhů služeb v této příloze.
 
Anketa
Jak často navštěvujete tyto stánky?
 
Kalendář
Září 2014
Ne Po Út St Čt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Nejbližší událost
Žádný termín
Kdo tu je
Právě připojeni - hostů: 6 
Počet přístupů od 1.9.09
Přečtené články : 260667

sport_v_polici
kladske_pomezi
Czechpoint
MAS

Předpověď počasí
Mapa Machova

mapa_machov