Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

 

Mobilní svoz velkoobjemných odpadů se uskuteční v Machově v sobotu 1. června 2024. Časový plán jednotlivých stanovišť v květnovém Machovském zpravodaji.

 

Czech Point


Czech PointProjekt Czech Point

Od ledna 2008 byla na Úřadu městyse Machov zprovozněna nová služba pro občany a podnikatele. Jedná se o projekt Czech POINT, tedy Český Podací informační Národní terminál. Smyslem tohoto projektu je zredukování přílišné byrokracie ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo veřejné správy.

Na pracovištích tohoto projektu, která jsou označena modrým logem projektu, může občan získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy  - např. výpis z Katastru nemovitostí, ze Živnostenského rejstříku, z Obchodního rejstříku ..., a dále pak ověřený výstup z neveřejných systémů veřejné správy - např. výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bodového konta řidiče ...

Výpisy jsou poskytovány okamžitě, na počkání, jen v ojedinělých případech, kdy žádost nemůže být vyřešena elektronicky (např. u některých výpisů z Rejstříku trestů) je třeba zažádat písemně.

Pracoviště Czech POINT v Machově poskytuje služby v úředních hodinách úřadu městyse.

Služby prostřednictvím Czech POINTu jsou průběžně rozšiřovány a v současné době lze na pracovišti v Machově získat následující výpisy, popř. služby:


Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel.

 • Pokud žadatel žádá o výpis podle listu vlastnictví,musí znát katastrální a číslo listu vlastnictví;
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a číslo parcely, nebo u staveb číslo popisné a u bytů i číslo bytu vdomě;

Výpis lze vystavit úplný, nebo jen částečný (třeba jen na jeden pozemek).

Výpis (úplný nebo částečný) je na pracovišti v Machově poskytován v souladu s příslušnými předpisy za jednotnou cenu 100,-Kč, a to bez ohledu na počet stran.


Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel.

 • Žadatel musí znát IČ organizace.

Poskytnout lze úplný výpis (obsahuje veškeré údaje od počátku existence firmy) nebo výpis platných (obsahuje informace k aktuálnímu datu).

Výpis (bez ohledu na počet stran) je na pracovišti v Machově poskytován v souladu s předpisy za cenu 100,-Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČ organizace.

Vystavení výpisu je zpoplatněno (bez ohledu na počet stran) částkou 50,-Kč.


Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká a pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba předem vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu před vydáním výpisu.

 • Žadatel o výpis musí předložit kvydání výpisu platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo (to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště vČeské republice).

Výpis lze vydat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

V případě, že Rejstřík trestů nevyřídí žádost elektronicky, je nutné si podat na stejném kontaktním místě písemnou žádost s kolkovou známkou, která bude vyřízena stejným způsobem, jako dříve (prostřednictvím pošty).

Vydání výpisu je zpoplatněno v souladu se zákonem o správních poplatcích částkou 50,-Kč.


Výpis z bodového konta řidiče

Výpis má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, na základě úředně ověřené plné moci.

 • Žadatel o výpis musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) a musí mít přidělené rodné číslo. Lze ho tedy vydat i cizincům strvalým bydlištěm vČR.

Výpis je na pracovišti v Machově poskytován v souladu s předpisy za cenu 50,-Kč.

Výpis z insolvenčního rejstříku

O výpis může zažádat anonymní žadatel.

 • Žadatel o výpis musí znát IČ organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby.

Za vydání výpisu se hradí v souladu se zákonem o správních poplatcích - za 1. stranu 100,-Kč, za každou následující 50,-Kč.


Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako součást informačního systému o veřejných zakázkách. Služba je určena spíše firmám a dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady, prokazující splnění základních a profesních kritérií.

O výpis může požádat kdokoliv.

 • Žadatel musí znát pouze IČ organizace.

Vydání výpisu je zpoplatněno na pracovišti v Machově částkou 100,-Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (ohlášení živnosti, údajů nebo změn v živnostenském rejstříku, žádost o koncesi nebo změnu koncese)

Vyplnění formuláře žádosti lze provést elektronicky nebo v listinné podobě na portálu Hospodářské komory. Pracoviště Czech POINT poté odesílá žádost na zvolený živnostenský úřad.

 • Žadatel musí znát veškeré údaje obsažené ve formuláři.

Za podání žádosti se hradí správní poplatek 50,-Kč. Další poplatek se hradí pro Živnostenský úřad za vydání živnostenského listu, koncese ...

Změna v živnostenském rejstříku je aktivní do 5 pracovních dní.


Vydání přístupových údajů do registru účastníků provozu autovraků ISOH

Služba je poskytována provozovatelům autovrakovišť pro registraci na MA ISOH. Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH podnikatel potřebuje :

 • IČ organizace;
 • doklad totožnosti a popř. plnou moc (pro kontrolu, že je žadatel oprávněn jednat za organizaci);
 • přístup může získat pouze žadatel, který získal povolení kprovozování činnosti (sběru autovraků) od příslušného krajského úřadu.

Vydání výpisu je na pracovišti v Machově zpoplatněno částkou 100,-Kč.


Podrobnější informace k projektu Czech POINT naleznete pod logem.