Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Městys Machov zve zájemce o sáňkování a bobování na upravený svah za restaurací Kukulda. 

Stav upravených lyžařských tratí zjistíte na webech www.bilestopy.cz nebo na www.ski.kladskepomezi.cz

Czech Point


Czech PointProjekt Czech Point

Od ledna 2008 byla na Úřadu městyse Machov zprovozněna nová služba pro občany a podnikatele. Jedná se o projekt Czech POINT, tedy Český Podací informační Národní terminál. Smyslem tohoto projektu je zredukování přílišné byrokracie ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo veřejné správy.

Na pracovištích tohoto projektu, která jsou označena modrým logem projektu, může občan získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy  - např. výpis z Katastru nemovitostí, ze Živnostenského rejstříku, z Obchodního rejstříku ..., a dále pak ověřený výstup z neveřejných systémů veřejné správy - např. výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bodového konta řidiče ...

Výpisy jsou poskytovány okamžitě, na počkání, jen v ojedinělých případech, kdy žádost nemůže být vyřešena elektronicky (např. u některých výpisů z Rejstříku trestů) je třeba zažádat písemně.

Pracoviště Czech POINT v Machově poskytuje služby v úředních hodinách úřadu městyse.

Služby prostřednictvím Czech POINTu jsou průběžně rozšiřovány a v současné době lze na pracovišti v Machově získat následující výpisy, popř. služby:


Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel.

 • Pokud žadatel žádá o výpis podle listu vlastnictví,musí znát katastrální a číslo listu vlastnictví;
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a číslo parcely, nebo u staveb číslo popisné a u bytů i číslo bytu vdomě;

Výpis lze vystavit úplný, nebo jen částečný (třeba jen na jeden pozemek).

Výpis (úplný nebo částečný) je na pracovišti v Machově poskytován v souladu s příslušnými předpisy za jednotnou cenu 100,-Kč, a to bez ohledu na počet stran.


Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel.

 • Žadatel musí znát IČ organizace.

Poskytnout lze úplný výpis (obsahuje veškeré údaje od počátku existence firmy) nebo výpis platných (obsahuje informace k aktuálnímu datu).

Výpis (bez ohledu na počet stran) je na pracovišti v Machově poskytován v souladu s předpisy za cenu 100,-Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČ organizace.

Vystavení výpisu je zpoplatněno (bez ohledu na počet stran) částkou 50,-Kč.


Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká a pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba předem vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu před vydáním výpisu.

 • Žadatel o výpis musí předložit kvydání výpisu platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo (to znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště vČeské republice).

Výpis lze vydat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

V případě, že Rejstřík trestů nevyřídí žádost elektronicky, je nutné si podat na stejném kontaktním místě písemnou žádost s kolkovou známkou, která bude vyřízena stejným způsobem, jako dříve (prostřednictvím pošty).

Vydání výpisu je zpoplatněno v souladu se zákonem o správních poplatcích částkou 50,-Kč.


Výpis z bodového konta řidiče

Výpis má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, na základě úředně ověřené plné moci.

 • Žadatel o výpis musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) a musí mít přidělené rodné číslo. Lze ho tedy vydat i cizincům strvalým bydlištěm vČR.

Výpis je na pracovišti v Machově poskytován v souladu s předpisy za cenu 50,-Kč.

Výpis z insolvenčního rejstříku

O výpis může zažádat anonymní žadatel.

 • Žadatel o výpis musí znát IČ organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby.

Za vydání výpisu se hradí v souladu se zákonem o správních poplatcích - za 1. stranu 100,-Kč, za každou následující 50,-Kč.


Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako součást informačního systému o veřejných zakázkách. Služba je určena spíše firmám a dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady, prokazující splnění základních a profesních kritérií.

O výpis může požádat kdokoliv.

 • Žadatel musí znát pouze IČ organizace.

Vydání výpisu je zpoplatněno na pracovišti v Machově částkou 100,-Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (ohlášení živnosti, údajů nebo změn v živnostenském rejstříku, žádost o koncesi nebo změnu koncese)

Vyplnění formuláře žádosti lze provést elektronicky nebo v listinné podobě na portálu Hospodářské komory. Pracoviště Czech POINT poté odesílá žádost na zvolený živnostenský úřad.

 • Žadatel musí znát veškeré údaje obsažené ve formuláři.

Za podání žádosti se hradí správní poplatek 50,-Kč. Další poplatek se hradí pro Živnostenský úřad za vydání živnostenského listu, koncese ...

Změna v živnostenském rejstříku je aktivní do 5 pracovních dní.


Vydání přístupových údajů do registru účastníků provozu autovraků ISOH

Služba je poskytována provozovatelům autovrakovišť pro registraci na MA ISOH. Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH podnikatel potřebuje :

 • IČ organizace;
 • doklad totožnosti a popř. plnou moc (pro kontrolu, že je žadatel oprávněn jednat za organizaci);
 • přístup může získat pouze žadatel, který získal povolení kprovozování činnosti (sběru autovraků) od příslušného krajského úřadu.

Vydání výpisu je na pracovišti v Machově zpoplatněno částkou 100,-Kč.


Podrobnější informace k projektu Czech POINT naleznete pod logem.