Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Nový provozovatel pohřební služby v Polici n. Met.:

Pohřební služba Friml - tel. č.: 731 199 262

web: www.psfriml.cz

Zákon o střetu zájmu


Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona číslo  159/2006 Sb., o střetu zájmů (pdf)


Základní dokumenty


Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb. (pdf)


Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře městyse Machov starosta Ing. Jiří Krtička.

Veřejnými funkcionáři městyse Machov jsou

  • starosta
  • místostarosta

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.


Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy, a to na základě písemné žádosti. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.

Registr je umístěn v budově úřadu městyse Machov, Machov 119, 549 63  Machov, kancelář starosty. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově úřadu městyse Machov, Machov 119, 549 63  Machov, kancelář starosty nebo v podatelně.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.


Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově  úřadu městyse Machov, Machov 119, 549 63  Machov, kanceláři starosty.


Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) v kanceláři starosty úřadu městase Machov. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.


Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.


Informace týkající se zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů (pdf)


Kontakt

Starosta městyse Machov:
Ing. Jiří Krtička
telefon: 491 547 293
e-mail: j.krticka@machov-obec.cz


Soubory ke stažení