Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

Nový provozovatel pohřební služby v Polici n. Met.:

Pohřební služba Friml - tel. č.: 731 199 262

web: www.psfriml.cz

Odpadové hospodářství


Informace o odpadovém hospodářství na území městyse Machov


Úvodem

Cílem následujících textů je poskytnout našim občanům, vlastníkům objektů pro individuální rekreaci, fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám podnikajícím v Machově základní informace o odpadovém systému, zavedeném na území městyse Machov, který má umožnit řádné a efektivní nakládání s komunálním odpadem.

Komunálním odpadem rozumíme veškerý odpad, vznikající na území městyse při činnosti fyzických osob s výjimkou živnostenských odpadů a stavebních odpadů.

Nakládání s komunálním odpadem se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění a na území městyse Machov obecně závaznou vyhláškou městyse „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území městyse Machov, včetně systému nakládání se stavebním odpadem". Uvedená vyhláška tedy stanovuje základní pravidla městského odpadového systému - vymezuje základní pojmy, ukládá základní povinnosti, stanovuje, na jaké druhy se komunální odpad třídí, stanovuje místa určená k odkládání jednotlivých vytříděných odpadů, stanovuje stanoviště sběrných nádob a stanovuje také pravidla pro nakládání se stavebním odpadem.

Do odpadového systému městyse je umožněn v souladu s § 62, odst.2 uvedeného zákona i vstup fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám a to na základě platně uzavřené smlouvy s městysem Machov. V případě, že takovou smlouvu uzavřou, jsou povinni se řídit kromě zákona o odpadech i výše uvedenou vyhláškou městyse.

Z uvedeného zákona o odpadech a odpadové vyhlášky městyse vyplývají dvě základní povinnosti:

 • fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat a třídit na stanovené druhy
 • jednotlivé vytříděné druhy předávat nebo odkládat na místech k tomu určených k dalšímu využití nebo zneškodnění

Zde je také důležité upozornit na to, že v domácích topeništích i na otevřených ohních je zakázáno spalování odpadu.

Základní třídění komunálního odpadu na jednotlivé druhy musí být prováděno už v domácnostech či jiných prostorách, tam, kde tento odpad vzniká. Na jaké druhy má být komunální odpad tříděn, je uvedeno v samostatné kapitole. V další samostatné kapitole jsou pak uvedena místa určená k odkládání jednotlivých vytříděných druhů komunálního odpadu.

S provozem odpadového systému městyse je spojen i způsob úhrady za odpadové služby. Ten je stanoven místním poplatkem, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, a obecně závaznou vyhláškou městyse „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Informace o placení odpadového poplatku jsou uvedeny v samostatné kapitole.


Platné vyhlášky městyse

Aktuálně platné vyhlášky městyse Machov týkající se odpadového hospodářství jsou zveřejněny pod odkazem "Vyhlášky" na webu www.machov-obec.cz.


Třídění komunálního odpadu


Třídění komunálního odpadu je

 • povinnost, daná každé fyzické osobě zákonem o odpadech a odpadovou vyhláškou městyse (u osob podnikajících vzniká odpad podobný komunálnímu, jehož původci mají povinnost nakládat s ním podle zákona o odpadech a především odpad třídit na jednotlivé druhy);
 • možnost jak získat finanční prostředky na částečnou úhradu odpadových služeb, za které musí občané platit odpadový poplatek, protože za vytříděné využitelné odpady dostáváme (podle jejich množství) odměnu od společnosti Eko-kom a.s.,
 • nutnost z hlediska surovinového a snižování množství odpadů ukládaných na skládky.

Je tedy nezbytné, aby se třídění odpadů stalo normální a běžnou součástí našeho života.

Nejefektivnější je vytřídit vzniklý odpad tam kde vznikl, tedy především v našich domácnostech. Na tomto je také postaven náš odpadový systém.

Odpadová vyhláška městyse stanovuje povinnost třídit směsný komunální odpad na tyto druhy

 • využitelný odpad, tedy papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy a biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a zahrad, (textil - není stanoven vyhláškou),
 • elektroodpad, tedy veškerá malá i velká vyřazená elektrická a elektronická zařízení, včetně komponentů, které jsou jejich součástí,
 • nebezpečný odpad, tedy odpad s obsahem škodlivin nebo vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost podle zákona o odpadech (např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, barvy a ředidla, oleje, léky, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, některý elektroodpad jako televizory a chladničky, apod.),
 • objemný odpad, tedy odpad, který pro své rozměry nelze odkládat do sběrných nádob na zbytkový odpad (např. vyřazený nábytek a podobná zařízení, podlahové krytiny apod.),
 • biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrad, tedy odpad vznikající v kuchyních a při údržbě zahrad a ostatní zeleně,
 • zbytkový odpad, tedy odpad, který zůstává po vytřídění všech výše uvedených složek.

 
Místa určená k odkládání

Aby bylo s jednotlivými vytříděnými složkami komunálního odpadu správně naloženo, je nutné odložit je na správná místa.
Odpadová vyhláška města určuje, kam se jednotlivé vytříděné odpady odkládají. V rámci odpadového systému městyse jsou vytvořeny podmínky pro odkládání většiny vytříděných složek komunálního odpadu.

Jednak jsou to volně přístupné kontejnery na využitelný odpad s periodickým výsypem, dále jednorázové mobilní sběry nebezpečného, objemného a využitelného odpadu, sběrny a výkupny využitelného odpadu v okolních městech, sběrné místo s průběžným sběrem elektroodpadu a textilu, příležitostné sběry ve škole, tzv. E-boxy na drobný elektroodpad a boxy na tonery z tiskáren a kopírek a soukromé nádoby na zbytkový odpad.


Využitelný odpad

Papír

Místa určená k odkládání papíru

 • kontejnery modré barvy s nápisem „papír", rozmístěné ve všech částech městyse;
 • sběrny a výkupny STEF recycling a.s. Broumov v Polici nad Metují a Broumově a Václav Pumr Jetřichov v Jetřichově a Hronově;
 • příležitostný sběr u Základní školy a mateřské školy Machov;

Do vytříděného papíru patří

 • noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, kalendáře, obrázky
 • kancelářský papír, obálky, desky, deníky
 • sešity, knihy
 • papírové obaly, sáčky, ubrousky
 • papírové kartony, lepenky, krabice a další

Do vytříděného papíru nepatří

 • nápojové kartony
 • voskovaný papír, poplastovaný papír
 • potravinami či jinak znečištěný papír, mokrý papír
 • kopíráky, pauzovací papír
 • obvazy, vložky, jednorázové pleny
 • dehtový papír

Stanoviště kontejnerů pro sběr papíru jsou uvedena v samostatné kapitole.
Výsyp kontejnerů a odvoz papíru zajišťuje spol. Marius Pedersen, a.s..

Svoz probíhá 1x za 14 dní; svozovým dnem je úterý.

Příležitostný sběr papíru v základní škole je vždy domluven s provozovatelem sběren v okolních obcích. Po přetřídění je dodáván do papíren k recyklaci.


Sklo

Místa určená k odkládání skla

 • kontejnery zelené barvy označené nápisem „sklo", rozmístěné ve všech částech městyse.

Do kontejnerů na sklo patří

 • průhledné nebo průsvitné bezbarvé, zelené, hnědé i jinak barevné sklo
 • láhve od nápojů a sklenice bez kovových uzávěrů
 • skleněné nádoby a předměty
 • tabulové sklo bez drátěného výpletu
 • skleněné střepy

Do kontejnerů na sklo nelze odkládat

 • keramiku, porcelán, kameninu
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • zrcadla
 • skleněné láhve a sklenice se zbytky obsahu a s chemikáliemi
 • sklo s drátěným výpletem
 • automobilová skla
 • televizní obrazovky

Stanoviště kontejnerů pro sběr skla jsou uvedena v samostatné kapitole.
Výsyp kontejnerů a odvoz skla zajišťuje firma Marius Pedersen, a.s.. Vytříděné sklo je dodáváno do skláren k recyklaci.


Plasty

Místa určená k odkládání plastů

 • kontejnery žluté barvy s nápisem „plasty", rozmístěné ve všech částech městyse.

Do vytříděných plastů patří

 • plastové sáčky, nákupní tašky a pytle
 • plastové obaly a fólie
 • vypláchnuté plastové kelímky, vaničky a láhve od potravin
 • sešlápnuté PET lahve od nápojů
 • prázdné plastové nádoby a přepravky
 • plastové hračky, nářadí a jiné předměty
 • obalový polystyren (větší části vhodně nalámané)

Do vytříděných plastů nepatří

 • textilie z umělých vláken
 • linolea a výrobky z PVC
 • novodurové trubky
 • kabely, guma, molitan
 • plastové obaly a nádoby znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji apod.
 • stavební polystyren

Stanoviště kontejnerů pro sběr plastů jsou uvedena v samostatné kapitole.
Vývoz plastů z kontejnerů po obci zajišťuje spol. Marius Pedersen, a.s.. S

Svoz probíhá každý týden; svozovým dnem je středa.

Po přetřídění jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci.


Nápojové kartóny

Místa určená k odkládání nápojových kartonů

 • kontejnery označené oranžovou nálepkou s nápisem „nápojové kartony" a všechny ostatní kontejnery určené pro odkládání vytříděných plastů, rozmístěné ve všech částech městyse.

Do vytříděných nápojových kartonů patří

 • vypláchnuté a splácnuté vícevrstvé obaly od nápojů a potravin, např. od mléka, džusů, vína, kefírů apod.

Stanoviště kontejnerů pro sběr nápojových kartonů jsou uvedena v samostatné kapitole.
Vývoz nápojových kartonů společně s plasty z kontejnerů po městě zajišťuje spol. Marius Pedersen, a.s. Vytříděné nápojové kartony jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci.


Kovy

Místa určená k odkládání kovů

 • sběrny a výkupny v Polici n. Met., Hronově a Broumově;
 • velkoobjemový kontejner u fotbalového hřiště;
 • mobilní svozy - organizují společenské organizace (TJ, SDH) zpravidla v jarních měsících.

Vytříděné kovy jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci.

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) z domácností a ze zahrad

Jedná se o odpad vzniklý při vaření v kuchyních, při údržbě zahrad a jiných ploch zeleně u bytových a jiných domů.

Mezi tento odpad patří

 • zbytky zeleniny, ovoce, květin, pečiva a jiných potravin, kávový a čajový odpad, skořápky z ořechů a vajec z kuchyní;
 • dřevitý odpad - větve, kmeny, kořeny stromů a a keřů;
 • tráva, plevele, listí, zbytky květin a úrody, zemina, piliny, kůra stromů

Jde o odpad využitelný, a to kompostováním (zbytky rostlinného původu z kuchyní, tráva, listí, část plevelů, dřevěná štěpka, piliny, zbytky květin a úrody, zemina) nebo spálením nebo drcením na štěpku (silné větve, kořeny a kmeny stromů). Bioodpad je potřebné v maximální možné míře zkompostovat (přeměnit na využitelnou organickou hmotu) a vrátit do půdy. Uvedený spalitelný odpad lze po řádném zaschnutí využít jako palivo a spálit v uzavřených či venkovních domácích topeništích. Nesmí však přitom docházek ke znečišťování životního prostředí a obtěžování okolí.

Místa určená pro odkládání bioodpadu

 • kompostér nebo vhodně umístěný a udržovaný kompost (hnojiště) na vlastním nebo jiném pozemku (po domluvě s majitelem pozemku);
 • sběrné nádoby ( velkoobjemové kontejnery) - viz Stanovisště kontejnerů;
 • sběrné místo na dřevitý bioodpad u ČOV Machov;
 • sběrná místa na bezdřevý bioodpad (kompostárna) u kravínů v Nízké Srbské a v Machovské Lhotě.

Další informace jsou uvedeny v kapitole Doplňkové služby a informace.


Textil

Veškerý nepotřebný neznečištěný a suchý textil (oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, polštáře deky, přikrývky...) zpracovává Občanské sdružení Diakonie Broumov.

Místa pro odkládání textilu

 • sběrné místo - ve skladu nákupního střediska v Machově (provozuje městys Machov v pracovní hodiny úřadu);                                                                                                                                                                                                                                                        Do vytříděného textilu nepatří: použitá obuv!

Elektroodpad

Místa určená k odkládání elektroodpadu

 • místa zpětného odběru v obchodech (v místě zakoupení elektrozařízení);
 • speciální sběrný kontejner (E-box) na malé elktrospotřebiče, umístěné ve vestibulu nákupního střediska, na úřadu městyse a na sběrném místě v Bělém;
 • sběrné místo - ve skladu nákupního střediska v Machově (provozuje městys Machov v pracovní hodiny úřadu);
 • alternativně sběrné vozidlo při mobilním svozu nebezpečného odpadu (probíhá 2 x za rok v termínech vyhlašovaných městysem);

Recyklace elektroodpadu probíhá prostřednictvím kolektivních systémů Elektrowin, Asekol, Rema, Ekolamp, Ekobat

Do ektroodpadu patří

 • velké a malé domácí elektrospotřebiče (kolektivní systém Elektrowin) pračky, sušičky, myčky, sporáky, ventilátory, klimatizace, topidla, chladničky, mrazničky, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, ohřívače vody, vysavače, žehličky, fritovací hrnce, toustovače, kávovary, varné konvice, el. nože, váhy, holící strojky, el. zubní kartáčky, masážní strojky, šicí stroje, el. nářadí a nástroje a další;
 • spotřební elektronika (kolektivní systém Asekol) fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, adaptéry, nabíječky, časové spínače, rádia, radiobudíky, gramofony, magnetofony (+kazety), discmeny,walkmany, MP3, CD přehrávače (+CD), věže, elektronické hry, televizory, domácí kina, DVD, video, videokamery (+kazety), zesilovače, el. hudební nástroje, ladičky, metronomy a další;
 • informační a telekomunikační zařízení (kolektivní systém Rema) osobní počítače a jejich části, tiskárny, skenery, elektronické diáře, kalkulačky, el.psací stroje, telefony, bezdrátové a mobilní telefony,
 • osvětlovací technika (kolektivní systém Ekolamp) svítidla a světelné zdroje (zářivky, výbojky, kompaktní žárovky)
 • baterie a akumulátory (kolektivní systém Ecobat)

Elektrozařízení, kterého se potřebujete zbavit, musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek. Takto je také možné znovu využít řadu cenných vstupních surovin a materiálů.

Elektroodpad je svážen do specializovaných dílen, kde je rozebrán, využitelné složky jsou dodávány zpracovatelům k recyklaci a nebezpečné a ostatní složky jsou předávány k řádné likvidaci ve speciálních provozech.


Nebezpečný odpad

Místa určená k odkládání nebezpečného odpadu

 • sběrné vozidlo při mobilním svozu (probíhá 2 x za rok v termínech vyhlašovaných městysem)

Do nebezpečného odpadu patří zejména

 • vyřazené léky
 • barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy, čistící prostředky, fotochemikálie a další domácí chemie
 • oleje
 • pesticidy a další zahradní chemie
 • nádoby znečištěné výše uvedenými odpady

Nebezpečný odpad je odvážen spol. Marius Pedersen, a.s. a předáván k řádné likvidaci ve speciálních provozech.


Objemný odpad

Místa určená k odkládání objemných odpadů

 • sběrné vozidlo při mobilním svozu (probíhá 1 x za rok v termínu vyhlášeném městysem)

Do objemného odpadu patří např.

 • podlahové krytiny, nábytek a podobné vybavení, různé rozměrné předměty apod.

Z tohoto odpadu je potřebné nejprve vytřídit využitelný odpad!!!

Objemný odpad je odvážen spol. Marius Pedersen, a.s. na skládku Společnosti Horní Labe, a.s. v Bohuslavicích u Trutnova, kde je skládkován.


Zbytkový odpad

Po vytřídění využitelného a nebezpečného odpadu, elektroodpadu, případně objemného odpadu a odpadu ze zahrady, zůstává zbytkový odpad. (Dodatečné třídění tohoto odpadu není z technických a ekonomických důvodů vhodné a nerealizuje se.) Snahou nás všech by mělo být, aby tohoto odpadu ubývalo, a aby se co nejvíce odpadů využívalo.

Místa určená pro odkládání zbytkového odpadu

 • sběrné nádoby na zbytkový odpad (popelnice, pytle, kontejnery), přistavené ke svozu;.
 • velkoobjemové kontejnery u hřbitovů a v Řeřišném - slouží pouze pro odkládání odpadu ze hřbitovů a pro zbytkový odpad produkovaný občany v Řeřišném.

Do nádob na zbytkový odpad nelze odkládat

 • výše uvedené využitelné odpady, nebezpečné odpady a elektroodpady !
 • tekuté odpady
 • žhavý popel
 • stavební odpad, zeminu a kameny
 • hnijící odpad ze zeleně, uhynulá zvířata
 • výbušné látky a pyrotechniku

Velikost, počet a druh sběrných nádob si každý volí samostatně tak, aby mu zajistily dostatečný objem pro uložení zbytkového odpadu, vzhledem k četnosti jeho svozu. Sběrná nádoba musí být typizovaná (viz. odpadová vyhláška) a v řádném technickém stavu.
U rekreačních staveb, nebo v případně většího množství zbytkového odpadu, je možné pro jeho odložení použít speciální PE pytle (prodej pytlů zajišťuje úřad městyse).

Vlastník sběrné nádoby si po dohodě s vlastníkem či správcem nemovitosti (pozemku, budovy) určuje její trvalé stanoviště. Přitom musí dbát zásad, stanovených odpadovou vyhláškou.

Sběrná nádoba musí být přistavena ke svozu k pozemní komunikaci, po které je svoz prováděn, a to do vzdálenosti nejdále 10 m od této komunikace. Aby mohla být sběrná nádoba při svozu vyprázdněna, musí být označena speciální známkou s logem svozové firmy a aktuálním letopočtem (viz kapitola odpadový poplatek).

Odvoz zbytkového odpadu zajišťuje Marius Pedersen, a.s. a městys Machov, a to na skládku Společnosti Horní Labe, a.s. v Bohuslavicích u Trutnova, kde je skládkován.

Svozový harmonogram zbytkového odpadu

 • Svoz probíhá 1 x za 14 dní.
 • Svozový den : vždy čtvrtek v lichých týdnech

Povinný zpětný odběr některých výrobků

Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, se na některé výrobky vztahuje povinnost zpětného odběru po jejich vyřazení z užívání. Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků má ten, kdo je vyrábí nebo dováží. Povinnost informovat o způsobu zajištění a místech zpětného odběru má poslední prodejce, který výrobek prodal. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vazby na nákup nového zboží.

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na

 • minerální oleje
 • elektrické akumulátory
 • galvanické články a baterie
 • výbojky a zářivky
 • pneumatiky
 • elektrozařízení pocházející z domácností

Stavební odpad

Při svépomocné rekonstrukci bytů nebo rodinných domů vzniká stavební odpad. Přesto, že tento odpad nepatří mezi komunální odpad, stanovil městys, v obecně závazné vyhlášce o stanovení odpadového systému povinnosti, jak s tímto odpadem nakládat. K základním povinnostem patří:
- vzniklý stavební odpad třídit na jednotlivé druhy (podobně jako třídění komunálního odpadu) a zajistit jejich přednostní využití,
- vytříděné druhy stavebního odpadu charakteru využitelných odpadů odkládat na místa určená k odkládání využitelných odpadů,
- vytříděný nebezpečný a ostatní stavební odpad odděleně shromažďovat do vhodných (samostatně zajištěných) sběrných nádob na stavební odpad, vhodných dopravních prostředků nebo na základě souhlasu vlastníka nemovitosti na vhodnou deponii a poté zajistit prostřednictvím oprávněné osoby nebo samostatně jejich odstranění v zařízeních k tomu určených, a to vytříděný nebezpečný odpad na řádné skládce odpadů, ve spalovně nebo ve zpracovatelské firmě a ostatní stavební odpad na řádné skládce odpadů,
- umožňuje-li to charakter odpadu, je možné ho využít, v souladu s platnými právními předpisy, jako stavební materiál pro opravy nebo výstavbu, terénní úpravy nebo jiné vhodné účely; podmínkou využití pro terénní úpravy je souhlas vlastníka nemovitosti (pozemku, budovy) a dotčených správních orgánů!!!

Nebezpečný stavební odpad a větší množství ostatního stavebního odpadu, který není možné využít, je možné odkládat pouze na řádné skládky odpadů (skládka Společnosti Horní Labe a.s. v Bohuslavicích u Trutnova); nebo provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu (provozovna firmy Envistone spol. s r.o. Předměřice ve Velkém Poříčí) .

Stavební odpad s obsahem dehtových lepenek, azbestu /eternit/ a zeminy kontaminované ropnými látkami zajišťuje pouze skládka odpadu f. A.S.A. HP spol. s r.o. Lodín u Nechanic. 

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole „Doplňkové informace a kontakty".

Mezi stavební odpad patří např.

 • využitelný odpad (plasty, papír, sklo, kovy)
 • beton, cihly, omítka, dlažba, obklady
 • střešní krytina s výjimkou eternitu
 • sanitární keramika
 • materiály na bázi sádry
 • dřevo, heraklit a jiné deskové materiály
 • kabely, izolační materiály
 • asfalt, lepenka, a další

Podnikatelský odpad podobný komunálnímu

Firmy, podnikatelé, obchodníci a ostatní organizace (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a povinnostmi, které jim tento zákon, jako původcům odpadu ukládá. Vzniká-li u nich odpad podobný komunálnímu, mohou pro řádnou likvidaci nebo využití tohoto odpadu využívat odpadový systém městyse, a to pouze na základě písemné smlouvy s městysem. Tuto smlouvu je možné uzavřít na Úřadu městyse Machov.
V případě využívání odpadového systému městyse bez písemné smlouvy, hrozí podle výše uvedeného zákona o odpadech pokuta.


Stanoviště kontejnerů

Stanoviště kontejnerů, určených pro odkládání vytříděného papíru (PAP), skla (SK), plastů (PL), nápojových kartonů (NK), jedlých tuků a olejů (OL) drobného elektroodpadu (EL), textilu (TEX), kovů (KOV) a bioodpadu (BIO):

Místní část + bližší lokalizace                            Sbírané složky      

Nízká Srbská - u Vrbových                                    BIO

Nízká Srbská - pod Cvikýřovými                         SK, PL +NK, PAP

Nízká Srbská - pod Hubkovými                           SK, PL + NK, PAP, OL

Machov - u fotbalového hřiště                             BIO, KOVY

Machov - proti Lokvencovým                               SK, PL + NK, PAP

Machov - za nákupním střediskem                    SK, PL + NK, PAP, OL

Machov - vestibul nákupního střediska            EL

Machov - vestibul úřadu městyse                       EL

Machov - sklad v nákupním středisku                EL, TEX

Machov – parkoviště u náměstí                            BIO

Machov – u „Chudobince“                                      SK, PL + NK, PAP

Machov – na Kopci                                                   SK, PL + NK            

Machovská Lhota - u hasičské zbrojnice            SK, PL + NK, PAP, BIO

Machovská Lhota – u Hanzlových                        SK, PL + NK  

Bělý - u bývalé váhy                                                  SK, PL + NK, PAP, EL

Bělý - pod Kubečkovými                                         PL + NK

Neodkládejte do kontejnerů jiný odpad, než pro který jsou určeny. Vytříděný odpad před odložením složte, sešlápněte nebo jinak tvarově upravte a poté odložit do kontejneru. V případě plných kontejnerů nenechávejte odpady volně odložené na zemi, ale využijte jiné kontejnery pro daný druh odpadu nebo vyčkejte na jejich vyprázdnění.


Mobilní svozy

Mobilní svozy nebezpečných a objemných odpadů a elektroodpadu provádí oprávněná osoba způsobilá k nakládání s nebezpečným odpadem. Tento svoz probíhá ve všech částech městyse dle níže uvedeného svozového harmonogramu.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu je organizován 2 x ročně, svoz objemného odpadu 2 x ročně.
Konkrétní termíny svozů a svozové harmonogramy jsou vyhlašovány úřadem městyse způsobem v místě obvyklým - ve zpravodaji, na vývěskách, mobilním rozhlasem.

Odpad musí být vždy osobně předán obsluze sběrného vozidla, která ho uloží a odveze k řádné likvidaci. Není přípustné, aby na uvedených zastávkách byl odpad volně odložen.

Při mobilním svozu není odebírán odpad ze zeleně a stavební odpad a odpad neuvedený na letácích.
Mobilní svoz zajišťuje spol. Marius Pedersen, a.s.


Platba za odpadové služby

Provoz odpadového systému a řádné nakládání s komunálními odpady vyžaduje nemalé finanční náklady. Velká část těchto nákladů je nutně přenesena na občany, a to formou povinného místního poplatku. Do poplatku jsou zahrnuty náklady na likvidaci využitelných odpadů (plastů, nápojových kartonů, skla a papíru), na odvoz elektroodpadu, na likvidaci nebezpečných, objemných a zbytkových odpadů. Nejsou v něm zahrnuty náklady na úklid odpadů z obecních odpadkových košů, ze hřbitova, uličních smetků ani odpadů ze zajišťování čistoty městyse a obecní zeleně, ani náklady na výběr poplatku. Míra využívání jednotlivých odpadových služeb nemá vliv na povinnost platit odpadový poplatek.

Vlastní poplatková povinnost je stanovena obecně závaznou vyhláškou městyse o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání poplatku, konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku.

Povinnost platit odpadový poplatek mají

 • všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území městyse Machov
 • všechny fyzické osoby, které mají na území městyse Machov ve vlastnictví objekt sloužící pro individuální rekreaci

Za domácnost může poplatek zaplatit společný zástupce, za dům jeho vlastník nebo správce. Poplatek se podle zákona o odpadech skládá ze dvou částí, které se při platbě nerozdělují.

Poplatek se platí každoročně, a to ve výši stanovené aktuálně platnou vyhláškou. 

Poplatek je možné platit

 • jednorázově ve výši celkové roční sazby, a to do 31. března daného kalendářního roku,
 • v hotovosti v pokladně úřadu městyse, a to v úředních dnech (pondělí a středa v době 8°°- 12°° a 13°°- 17°° hod.),
 • nebo převodem na účet městyse, číslo účtu 1183009319/0800, variabilní symbol je číslo složené z části obce: Nízká Srbská - 1, Machov - 2, Machovská Lhota - 3, Bělý - 4, čísla 1345 a čísla popisného /evidenčního/ daného objektu (Příklad: jedná se dům č.p. 45 v části obce Bělý - v.s. = 4134545), konstantní symbol 308.

Po úhradě odpadového poplatku obdržíte speciální známku s logem svozové firmy a aktuálním letopočtem, pro označení sběrné nádoby. 

V případě nezaplacení odpadového poplatku, je tento vymáhán úřadem městyse, podle zákona o správě daní a poplatků. V tomto případě je možné poplatek zvýšit až na trojnásobek.


Kolektivní systémy

Kolektivní systémy byly vytvořeny z důvodu zajištění zákonných povinností producentů některých materiálů a výrobků, a to především aby bylo po jejich vyřazení dosaženo jejich shromáždění a materiálové znovuvyužití.

Městys Machov je smluvně zapojen do kolektivního systému EKO-KOM, který sdružuje producenty obalových materiálů (kterým pomáhá zajistit jejich zákonnou povinnost zpětného odběru a využití obalů uvedených na trh, do obchodů) a na druhé straně města a obce, které svými odpadovými systémy tyto obaly shromažďují a předávají ke znovuvyužití. Podle množství jednotlivých vytříděných druhů odpadů (obalových materiálů) pak společnost Eko-kom, a.s. rozděluje městům a obcím čtvrtletně finanční odměnu. Tato odměna nám každoročně snižuje náklady na odpadové služby a občanům to společně přináší zlevnění odpadového poplatku. Předmětné použité obalové materiály, jedná se o papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy jsou shromažďovány občany do odpadových nádob městyse a na dalších stanovených místech a svozové firmy pak zajistí jejich vyprázdnění a předání ke znovuvyužití.
V rámci tohoto kolektivního systému také probíhá mezi jednotlivými zapojenými obcemi a městy v Královéhradeckém kraji soutěž "Čistá obec" v množství vytříděných odpadů. Do soutěže je zapojeno celkem 380 měst a obcí. V roce 2017 se městys Machov umístil na velmi pěkném 18 místě.

Další informace najdete na stránkách www.ekokom.cz  a www.cistykraj.cz

Tak jako je to s výše uvedenými producenty obalů, je to podobné i s výrobci a dovozci elektrozařízení. Ti mají rovněž zákonnou povinnost postarat se o svoje výrobky po jejich vyřazení, tedy zajistit jejich zpětný odběr, zpracování, využití, případně odstranění. Proto byly vytvořeny kolektivní systémy podobné jako Eko-kom, které tuto povinnost pomáhají zajistit. Jedná se o systémy Elektrowin (pro velké a malé domácí elektrospotřebiče), Asekol (pro spotřební elektroniku), Rema (pro informační a telekomunikační zařízení), Ekolamp (pro osvětlovací technika) a Ecobat (pro baterie a akumulátory). Městys Machov je smluvně zapojen do kolektivního systému Asekol a Rema, do ostatních systémů je zapojen prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s. Veškeré vyřazené elektrozažízení by mělo být shromažďováno na místech, uvedených v kapitole místa určená k odkládání a pověřené firmy pak zajistí jejich odvoz a předání ke znovuvyužití. Od společnosti Asekol, s.r.o. dostává městys příspěvek ve výši 1.600,- Kč ročně.
Další informace najdete na stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz, www.remasystem.cz, www.ekolamp.cz  a www.ecobat.cz


Doplňkové informace a kontakty

Zajímavé informace o třídění komunálního odpadu najdete na adrese www.jaktridit.cz

Pro odkládání zbytkového odpadu si musí každý samostatně zajistit dostatečný počet vhodných sběrných nádob. V případě potřeby nabízí společnost Marius Pedersen a.s. možnost prodeje nebo pronájmu těchto nádob. Sortiment sběrných nádob je dostatečně široký. Nabízeny jsou nádoby plastové (velikost 80, 120 a 240 l), kovové (velikost 110 l) nebo plastové či kovové kontejnery (velikost 660, 770 a 1100 l). Velikost, počet a provedení si volí každý samostatně, podle své potřeby.
V případě zájmu o zakoupení nebo pronájem nádoby, kontaktujte společnost Marius Pedersen a.s., která s Vámi uzavře smlouvu a nádobu Vám přiveze až k domu. Pronájem nádob o objemu 110 a 120 l lze také zajistit prostřednictvím úřadu městyse.

Zbytkový odpad je také možné odložit do speciálního PE pytle, který lze zakoupit na úřadu městyse. Cena pytle je 6,-Kč/ks.

Pro shromažďování bioodpadu v domácnostech je možné použít speciální sáčky z kukuřičného škrobu, které lze kompostovat i s bioodpadem a speciální biokoš. Bližší informace a možnost objednání získáte na adrese: HBABio, spol. s.r.o., V Podbabě 29 B, 160 00 Praha 6 nebo www.hbabio.cz

Shromážděný bioodpad je možné kompostovat v kompostéru, který lze zakoupit v prodejnách se zahrádkářským zbožím.

V případě potřeby odložení a likvidace většího množství odpadu, který není možné odložit do běžných odpadových nádob, na sběrných místech nebo při mobilních sběrech, je nutné si individuálně objednat přistavení kontejneru u společnosti Marius Pedersen a.s. nebo jiné oprávněné firmy. Na základě objednávky Vám bude potřebný kontejner přistaven a odpad do něho odložený, bude podle jeho charakteru řádně zlikvidován, případně využit. Tuto službu si hradíte sami.

Mimo odpadů komunálních, které jsou zahrnuty do obecního odpadového systému, se u Vás mohou vyskytnout i jiné odpady. V tomto případě je potřebné si individuálně objednat jejich odebrání a řádnou likvidaci, a to buď u společnosti Marius Pedersen, a.s. nebo jiné oprávněné firmy. Tuto službu si hradíte sami.


Provoz městského odpadového systému organizačně zajišťuje:

Úřad městyse Machov, Machov 119, 549 63 Machov
telefon: 491547 121 
e-mail: machov-obec@machov-obec.cz

Odpovědní pracovníci

 • Kateřina Šplíchalová, DiS, technický pracovník
      mobil: 605 915 337, e-mail: splichalova@machov-obec.cz
 • Dagmar Krtičková Heritesová, výběr odpadového poplatku
      telefon: 491 547 121, e-mail: krtickova@machov-obec.cz  

Jednotlivé odpadové služby zajišťují „oprávněné osoby" (firmy a podnikatelé, kteří mají oprávnění k podnikání a k nakládání s odpady, a mají s městem uzavřenou smlouvu nebo dohodu).

Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, 500 02 Hradec Králové, 
Společnost zajišťuje nakládání s využitelnými odpady (plasty, nápojové kartony, sklo a papír), elektroodpadem, nebezpečnými a objemnými odpady, s odpadem ze zeleně a zbytkovým odpadem, nakládání se stavebními a ostatními odpady, pronájem a prodej sběrných nádob a zajišťuje část odpadové evidence, spolupracuje při informování občanů.
Obchodní zástupce: Jiří Herold
telefon: 495500550, fax: 495500555, odkaz www.mariuspedersen.cz

Skládka Společnosti Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov
provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:30 hod.
telefon: 493 646 170
e-mail: shl@mariuspedersen.cz


STEF RECYCLING, a.s., provozovna Broumov, Lidická 191, 550 01 Broumov,
Provozuje sběrnu a výkupny využitelných odpadů (kovy, papír).
Provozní doba : Po, St, Pá - 8:00 - 15:30; Út, Čt - 8:00 - 17:00 hod., So - 8:00 - 11:30 hod.
telefon: 491523813, fax: 491523814, e-mail: info@stefrecycling.cz, www.stefrecycling.cz

Sběrna Police nad Metují, Ke koupališti 4,
Provozní doba : So - 8:00 - 12:00 hod., telefon: 491542247


TSR Czech Republic s.r.o. Praha, provozovna Hronov, Za Tratí 187 (za nádražím),
provozuje sběr a výkup kovového odpadu.
Provozní doba : Po - Pá - 6:00 - 14:00hod.
Tel. : 491482095, 491483205, odkaz www.tscr.cz


A.S.A. HP, spol. s r.o. Lodín u Nechanic, 503 15 Nechanice
Společnost zajišťuje uložení komunálních a živnostenských odpadů, zeminy kontaminované ropnými látkami, azbestových odpadů a dehtových lepenek.
Provozní doba : Po - Pá - 7:00 - 15:30 hod.
tel. : 495800281, fax : 495800283, e-mail: lodin@asa-cz.cz ,  odkaz www.asa-cz.cz


Envistone spol. s r.o. Předměřice n.Lab., U Panelárny 469, tel : 495581008,
Provozovna Velké Poříčí (u betonárky Bezedos)
Společnost zajišťuje recyklaci stavebního a demoličního odpadu.
Provozní doba : Po - Pá - 7:00 - 15:30 hod., So - 7:00 - 12:00,  tel. 777810389, odkaz www.envistone.cz , e-mail: envistone@envistone.cz


Diakonie Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov
Zajišťuje nakládání s využitelným odpadem (textil, papír).
Telefon: 491524949


Václav Pumr - výkup druhotných surovin, Jetřichov 113
Zajišťuje nakládání s využitelným odpadem (papír, kovy).
Telefon: 491582477
Provozovna: v Hronově v areálu výkupny kovového odpadu firmy TSR CR s.r.o.
Provozní doba: Po - Pá - 6:00 - 14:00 hod.

Přehled sběrných míst tříděného odpadu v městysu Machov si zobrazíte kliknutím zde. (43.73 kB)

Ceník pro rok 2022 - Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) Obecně závazné vyhlášky městyse Machov č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství si zobrazítek kliknutím zde. (749.79 kB)
 

V souladu s § 60, odst. 4 zákona o odpadech zveřejňujeme Informaci o hospodaření s odpady v městysu Machov za rok 2021. Informaci si zobrazíte kliknutím zde (195.32 kB)

V souladu s § 60, odst. 4 zákona o odpadech zveřejňujeme Informaci o hospodaření s odpady v městysu Machov za rok 2022. Informaci si zobrazíte kliknutím zde. (191.54 kB)

Ceník pro rok 2023 - Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) Obecně závazné vyhlášky městyse Machov č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství si zobrazítek kliknutím zde. (1 MB)