Machov
Městys Machov
rozšířené vyhledávání

 

Mobilní svoz velkoobjemných odpadů se uskuteční v Machově v sobotu 1. června 2024. Časový plán jednotlivých stanovišť v květnovém Machovském zpravodaji.

 

Jednací řád ZM


Jednací řád zastupitelstva městyse Machov

Zastupitelstvo městyse Machov (dále jen zastupitelstvo, ZM) se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen zákon) na tomto jednacím řádu:

§ 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád ZM upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje ZM v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva

ZM rozhoduje o všech otázkách uvedených v §§ 84 až 86, § 88, § 102 odst.4 a § 105 zákona, a to výhradně na veřejných zasedáních.

§ 3
Svolání zasedání zastupitelstva

Pro svolání zasedání ZM platí ustanovení § 92 a § 93 zákona.

§ 4
Příprava zasedání zastupitelstva

 1. Přípravu zasedání ZM organizuje starosta podle programu stanoveného na pracovní poradě ZM, přitom stanoví zejména:
  a) dobu a místo jednání
  b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
  c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany
 2. Návrhy členů ZM, výborů a komisí k projednání se předkládají podle obsahu buď ústně nebo písemně.
 3. Písemné materiály, určené pro zasedání ZM předkládá navrhovatel nejpozději na poslední pracovní poradě ZM před konáním zasedání ZM.
 4. Materiály pro zasedání ZM obsahují:
  a) název materiálu
  b) jeho obsah
  c) návrh usnesení a důvodovou zprávu se zhodnocením dosavadního stavu, rozborem příčin nedostatků, odůvodněním navrhovaných opatření a jejich ekonomickým dopadem.
 5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 6. O místě, době a navrženém pořadu zasedání ZM informuje obecní úřad občany nejpozději 7 dní před zasedáním, a to na úřední desce úřadu městyse, elektronickou formou, prostřednictvím místního tisku, popř. doručením pozvánky.
 7. Přípravu zasedání ZM koordinuje a kontroluje pověřený pracovník obecního úřadu nebo jiný člen ZM podle povahy stanoveného programu.

§ 5
Účast členů zastupitelstva na zasedání

 1. Členové ZM jsou povinni zúčastnit se každého zasedání, jinak jsou povinni se předem omluvit písemně nebo ústně starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
 2. Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do prezenční listiny.

§ 6
Program zasedání

 1. Program zasedání ZM navrhuje starosta.
 2. Na zasedání ZM může být jednáno jenom o věcech, které byly navrženy v programu. Výjimečně může ZM vyslovit souhlas se zařazením dalších návrhů do programu. Starosta sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení, o něm, o jeho případné úpravě či o námitkách proti němu rozhoduje ZM hlasováním.
 3. Požádá-li o to člen ZM písemně, projedná se zařazení požadovaného dalšího bodu do programu nejbližšího zasedání ZM. Nevyhoví-li ZM žádosti navrhovatele, musí mu sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne ZM s konečnou platností.

§ 7
Průběh zasedání

 1. Zasedání řídí zpravidla (§ 92 zákona) starosta nebo jím pověřený člen ZM. Zastupitelstvo si může zvolit pracovní předsednictvo.
 2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, případně poklesne-li v průběhu zasedání počet členů ZM pod tuto hranici, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části starosta prohlásí, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů. Dá schválit program zasedání a vyzve členy ZM ke sdělení o případném střetu zájmů ve smyslu § 83 odst. 2 zákona. V kladném případě dá hlasovat o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci. Dá schválit opatření, zda diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy ZM za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyvěšen k nahlédnutí a jaké námitky proti němu byly podány.
 4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich ZM po vyjádření jeho ověřovatelů.
 5. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání vyložen k nahlédnutí.
 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 8. ZM může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům. Dle povahy projednávané věci také připustí slyšení připomínek z řad přítomných občanů a vlastníků nemovitostí (§§ 16 a 17 zákona) a po jejich přednesení a posouzení následně hlasuje, zda na ně bude brán zřetel.
 9. Do diskuze se mohou členové ZM přihlásit jenom do konce rozpravy.
 10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru, musí jim být slovo uděleno.
 11. ZM se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
  - nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát
  - doba diskuzního vystoupení se omezuje (min. však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut
  - technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut
 12. Návrhy na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 8
Příprava usnesení zastupitelstva

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem, z diskuze členů ZM a z připomínek a názorů přednesených přítomnými občany a vlastníky nemovitostí, pokud ZM rozhodlo, že na ně bude brán zřetel.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise.
 3. Usnesením zastupitelstva se v souladu se zákonem rozhoduje a ukládají se úkoly v otázkách samostatné působnosti obce a v některých otázkách přenesené působnosti (např. § 102 odst. 4 zákona).

§ 9
Hlasování

 1. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby ZM hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Jestliže předložený návrh usnesení nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se ZM na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů ZM, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání ZM přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 7. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje ZM. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení, rozhodnutí nebo volba jsou platné, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů ZM.
 8. Usnesení ZM, nařízení městyse a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.
 9. Zveřejnění usnesení ZM, nařízení městyse a obecně závazné vyhlášky se provádí vyvěšením na úřední desce úřadu městyse, umístěné na budově úřadu čp. 119 v Machově a zveřejněním stejnopisu dokumentu na elektronické úřední desce na internetových stránkách městyse.

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva

 1. Členové ZM mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, ZM, jeho jednotlivé členy, na další orgány městyse a vedoucí organizací a zařízení zřízená nebo založená městysem a požadovat na nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotázaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 60 dnů.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání ZM na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko ZM.
 4. Dotazy uplatněné na zasedání ZM se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u úřadu městyse.

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může vykázat rušitele jednání ze zasedací síně.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí -li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12
Ukončení zasedání zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá zasedání znovu do 15 dnů.

§ 13
Pracovní komise

 1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může ZM zřídit pracovní komise.
 2. Do těchto pracovních komisí ZM volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
 3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením následného zasedání ZM.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

 1. O průběhu zasedání ZM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá úřad městyse. ÚM také vede evidenci i usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí:
  - den a místo jednání, pořadí jednání v roce
  - hodina zahájení a ukončení
  - doba přerušení
  - jména určených ověřovatelů zápisu
  - jména omluvených i neomluvených členů ZM
  - program jednání
  - průběh rozpravy se jmény řečníků
  - podané návrhy
  - schválené znění usnesení
  - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu
 4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Zápis musí být uložen na úřadu městyse k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán Okresnímu archivu k archivaci, není-li s archivem protokolárně dohodnuto jinak.
 5. O námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZM.

§ 15
Zabezpečení plnění a kontrola usnesení

 1. Na nejbližší pracovní poradě ZM starosta předloží návrh opatření k zabezpečení plnění přijatého usnesení.
 2. Výbory ZM sledují a kontrolují hospodaření obce, plnění usnesení a dodržování předpisů na úseku samostatné působnosti a nejméně 1x za půl roku předkládají stanoviska a návrhy zastupitelstvu.

 

Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo městyse Machov dne

 

Ing. Jiří Krtička - starosta Ivo Šulc - místostarosta